پاییز عروس فصل ها

...اين بهاره...؟

چند رکعت مانده به غروب با سايه های مسی رنگ-

چند درخت سيب و حوضی پر از ياد آب و مهتاب

خلوت کرده ای که چيزی شتک می زند به صورتت-حس می کنی سرماست-نيست؛

چيزی است که تو را ياد چيز ديگری می اندازد :

نوروزاست و ياد دوست......

اطراق سبزينه ها بر دلتان جاودانه بادا...

   + پاییز ; ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/۳٠
    پيام هاي ديگران ()

...

آه که چقدر دلم پر است از حرف  های نزده اين همه مدت سکوت و ...و شايد خستگی ...

چه کسی می داند که ما ـ من و همراهم ـ در آن روز های سخت تلاش کردن برای رسيدن به هدف بی آنکه با دنيای خارج ارتباط داشته با شيم ....ولش کن ...بگذريم . به اينم برسيم که ما اميد وار بوديم به اميد خويش!!!

اما مطمئن که تلاشمان ....؟؟؟؟؟؟؟؟

نمی دانم شايد هم نتيجه داد !

ولی خيلی سخت بود ....و علت دوری هم همين ....چند روز شد نمی دانم ....

مبهم حرف زدم ؟ شما ببخشيد.

   + پاییز ; ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٢/٦
    پيام هاي ديگران ()