پاییز عروس فصل ها

کی؟

سلام ...

تسليت...

تهنيت...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا پدری در مقابل چشمان کودکش ...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا کودکی د رآغوش  مادرش...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا باکره ای ...

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا گرگ ها ما را بدرند؟

باز هم می خواهی نظاره گر باشی تا بترسيم؟

باز هم می خواهی نظاره گر باشي...

کار دنيا خراب است...

ازخدا نمی خواهی که ...؟

جسور شده ام...؟

آقا نمی آيی؟

پينوشت:سالروز امامت منجی تهنيت ...تهنيت.

   + پاییز ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱/۱۸
    پيام هاي ديگران ()